За дарения към партия БНО

 

     Клиент – Българско Национално Обединение 

     БУЛСТАТ -176669055

     До Пощенска Банка – Postbank

      IBAN: BG96 BPBI 8170 1075 4871 02