За дарения към партия БНО

Клиент – Българско Национално Обединение

БУЛСТАТ – 176669055

До Пощенска Банка – Postbank

IBAN: BG96 BPBI 8170 1075 4871 02