Национална доктрина

Програмата е базисна и подлежи на допълнения

Основна цел – оцеляването на България

       – Възстановяване на достойнството и самочувствието на българина.

       – Национално самосъзнание и самоопределяне.

       – Свободната човешка личност е върховна ценност, а семейството – фундамент на обществения морал и най-важен елемент в съграждането и установяване на демократичната държава.
       – Цялото законодателство и всички обществени инициативи трябва да целят, усъвършенстването на правата на личността и на рязко подобряване условията за живот на всички хора. Свободата на всеки се простира до там, откъдето започва свободата на другия.

       – Отстояването за морал в политиката при управление на страната, трябва де е в името на достойнството на личността, справедливостта в обществените отношения, за възходящо развитие на Българският народ.
       – В правовата държава, хората се възпитават и живеят със самосъзнанието, че те са равни по права с държавата и че техните права, следва да бъдат гарантирани във всеки миг от същата тази държава, на която те плащат данъци.

       – България на българските граждани, независима съдебна система,

верска и религиозна търпимост, етническите групи интегрирани за общия просперитет на държавата.

      – Преодоляване на демографския срив, чрез повишаване на стимулите за раждаемост на образованата част от населението. Основна насока за преодоляване на социалната, образователната и икономическа криза.

      – Създаване на условия за връщане на българския капитал, човешки и ресурсен, за изграждането на модерна и силна  България.

      – Изграждане на силна, независима средна класа, подкрепа на дребния и среден бизнес.

      – Прогресивно, справедливо и градивно данъчно облагане.

      – Коренна промяна на социална  и здравна система. Формиране на индивидуални партиди за социално, здравно и пенсионно осигуряване на индивида и тяхното онаследяване.

      – Въвеждане на базовия доход, сред социално слабите и уязвими групи.

      – Преминаване от режим на помощи към режим на работни места.

      – Намаляване на възрастта за пенсиониране.

      – Интегриране на всички малцинствени групи.

       – Създаване на фондове за пряка инвестиция в традиционните за България отрасли на производство – земеделие, животновъдство, селско стопанство, туризъм,  транспорт, малък и среден бизнес, еко производство.

       – Ефективна независимост и разделение на трите власти – съдебна изпълнителна и законодателна. Прокуратурата в системата на изпълнителната власт. Съдебната система под граждански контрол.

       – Промяна на конституцията и преформулиране на гражданския ангажимент в нея. Регламент на отношенията Държава – гражданин, права и отговорности.

       – Използване на енергийните ресурси на страната в полза на нацията. Либерализация на Енергийният пазар. Оздравяване на НЕК. Сериозен държавен контрол в ЕРП, не само технически, но и финансов. ВЕЦ да бъдат поставени на приоритет за сметка на ТЕЦ, който нямат тази ефективност и който не са собственост на държавата. Яснота при отчетността на електро и топлоенергията. Разработване на собствени енергийни източници включително и чрез иновативни технологии.

       – Защитата на Националния интерес е приоритет във всяко естество.

       – Преразглеждане на концесионните и приватизационни договори от национално значение и прекратяване на тези, които водят до нерегламентирана държавна помощ.

       – Контрол над хранителните продукти. Забрана на вредни съставки в храните. Здравна превенция и приоритет за здравословното хранене.

       – Национална сигурност и отбрана – Създаване на навици в населението за гражданска защита, отбрана и защита при бедствия и аварии. Създаване на ефективна и високотехнологична като компонент на обща сигурност.

       – Създаване на условия за привличане на инвестиция.  

       – Стратегия за развитието на инфраструктурата свързана с развитието на района.

       – Свободна пазарна икономика и икономически просперитет. Подпомагане на малкия и среден бизнес от държавата чрез данъчни, кредитни и други преференции. Противопоставяне на държавната принуда и монополната власт. Създаването на условия за развитие на земеделието, туризма, хранително-вкусовата и други промишлености. 

       – Спомагане за възстановяване на вековните народни и религиозни традиции, създаването на условия от страна на държавата за развитието на културата и запазването на националната идентичност. Изграждането на система за развитие на културния туризъм в страната и привличането на международен интерес към уникалната история, културни ценности и традиции на Република България

       – Външната ни политика да се опира на принципите за независимост, неутралитет, както и на принципите за мирно съвместно съществуване.

Трябва да се прекрати практиката отделни партийни личности да залагат нашата независимост за сметка на свой и чужди интереси. Трябва да се ръководим от националните интереси само и единствено в защита на нацията.
Основна цел на външната ни политика, да се бори с вмешателство на всички вътрешни и външни формирования, които са регистрирани у нас под различни наименования, но с едничка цел да насаждат сепаратистки възгледи относно териториалното устройство на нашата държава. Трябва решително да се противопоставя на всеки опит за разединение на българската нация, чрез внушаване на идеи за съществуване у нас на етноси с различно от българското самосъзнание…

      – Възраждането на духовността и културата на България трябва да започне с  утвърждаване на принципите и ценностите на християнската религия  за възстановяване на националното и човешко достойнство на всички нейни граждани, без разлика на етническа принадлежност, вяра, раса и пол.

       – Духовното израстване на нацията, чрез реформирането на образователната система и изготвянето на дългосрочна програма за развитие

       – Подпомагане и стимулиране на свободните творчески търсения във всички сфери – духовната, в материалната област, науката, техниката, културата, изкуството, спорт, образование и др

       – Възпитание в родолюбие и изграждане на единна нация.

       България, това сме ние, обединени с вяра и любов, можем да я възродим, като поставим основи на Българско национално обединение.

 

Георги Георгиев

Председател Партия БНО

www.dev.midasmarketing-group.bg/bnobg