Членство

 

Стани наш член

 

В политическа партия БНО може да членува всеки български гражданин, който

притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията, е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията.

Членуването в ПП БНО е доброволно и индивидуално.                                                 

Всеки член на ПП БНО има право:
да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията, да изразява мнението си; 

да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган; 

да иска и получава информация от партийните органи; 

да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности;

да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.


Всеки който желае да стане наш член
 трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за членство,

който желае и Автобиография. 

Така попълнените документи, може да подадете към Областният представител или да изпрати на Имейл – gotibno@gmail.com

 

                                          www.bno-bg.com